Industries ReliaSol

Branże

Cyfrowe Przedsiębiorstwo XXI wieku — wejdź z nami na ścieżkę cyfrowej transformacji i wykorzystaj w pełni inteligentne rozwiązania wspierające dochodzenie do doskonałości operacyjnej oraz efektywne zarządzanie procesami i zasobami produkcyjnymi.

Globalne wyzwania

Wyzwania, przed którymi stoją dzisiejsi menedżerowie to zarządzanie globalnymi i lokalnymi procesami w sposób zyskowny i bezpieczny, przy uwzględnieniu potrzeby ciągłego ich doskonalenia. Krytyczne wyzwania biznesowe są współzależne — jeśli dyspozycyjność urządzeń cierpi, wtedy cierpi również poziom produkcji, koszty i zysk. Różnorodne i złożone wyzwania wymagają podejmowania decyzji, których efektywność i trafność istotnie zależy od jakości posiadanych informacji i ich dostępności we właściwym czasie. Narzędzia oparte o sztuczną inteligencję (AI), które rozwija i oferuje nasza firma, doskonale wspierają przedsiębiorstwa przemysłowe w etapowym dochodzeniu do cyfrowej doskonałości operacyjnej.

Kluczowe obszary działania

Rozwiązania oferowane przez naszą firmę mają uniwersalny charakter i są stosowane wszędzie tam, gdzie utrzymanie wysokiej efektywności i niezawodności działania instalacji przemysłowych i poszczególnych urządzeń wytwórczych oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa są kluczowe.

Energetyka (wytwarzanie, przesył i dystrybucja energii, energetyka odnawialna)

Sektor energetyczny mierzy się z globalnymi wyzwaniami wywołanymi głębokimi zmianami zachodzącymi w jego otoczeniu. Nowe technologie, zmiana reżimu pracy jednostek wytwórczych (praca regulacyjna, częste odstawienia i rozruchy), rynek mocy oraz coraz większy udział energii odnawialnej (w szczególności wiatrowej) w bilansie energetycznym powoduje, że istniejące jednostki wytwórcze muszą pracować w reżimie, do którego nie były projektowane, a przez to są coraz bardziej narażone na występowanie awarii.

 • Korzyści dla branży

 • Case studies

 • Dedykowane aplikacje

Najnowsze osiągnięcia AI dla energetyki

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów z branży energetycznej, wdrażamy nowatorskie rozwiązania dla obszaru wytwarzania, transmisji i dystrybucji energii wspierające transformację cyfrową przedsiębiorstw. Rozwiązujemy problemy (stare i nowe), stosując narzędzia adekwatne do skali problemu. Nowe technologie oparte o sztuczną inteligencję pozwalają efektywnie reagować na pojawiające się zagrożenia, wyprzedzająco informować o ich potencjalnym wystąpieniu i doradzać sposób ich uniknięcia lub minimalizowania skutków ich wystąpienia. 

Kluczowe korzyści dla branży:

 • przewidywanie potencjalnych awarii jednostek wytwórczych oraz systemów transmisji i dystrybucji energii,
 • identyfikacja przyczyn awarii (eliminacja pierwotnej przyczyny awarii), 
 • wielokryterialna i holistyczna optymalizacja sterowania – utrzymywanie optymalnego poziomu produkcji, minimalizacja zanieczyszczeń, elastyczne reagowanie na pojawiające się zmiany, 
 • prognozowanie zapotrzebowania na energię i/lub media (para, gaz, woda).

Projekt: wdrożenie strategii Predictive Maintenance dla bloku energetycznego.

Wyzwanie

Kluczowym zadaniem przedsiębiorstw energetycznych jest zapewnienie stabilnego i nieprzerwanego poziomu dostaw energii. Awarie maszyn mogą powodować wielotygodniowe przestoje, a w konsekwencji ogromne straty finansowe. Celem współpracy pomiędzy firmami było zminimalizowanie ilości awarii bloku 610 MW w elektrowni . Na skutek ciężkich warunków eksploatacyjnych wewnątrz kotła fluidalnego, dochodziło do zmniejszenia przekrojów ścianek rur z wodą pod wysokim ciśnieniem, co prowadziło do eksplozji i uszkodzeń w wewnętrznej części kotła, a w konsekwencji do kosztownych przestojów.

Korzyści

Rozwiązanie PdM jest w stanie przewidzieć 100% awarii w horyzoncie czasowym 3-17 godzin, wskazując przy tym miejsce awarii. Jest to szybszy i dokładniejszy wgląd w pracę maszyn niż jakikolwiek inny system monitorowania. System predykcyjnej diagnostyki w postaci platformy RSIMS (Reliability Solutions Intelligence Maintenance System) oparty na sztucznej inteligencji, ogranicza koszty usuwania awarii, a dzięki dodatkowym godzinom, w których blok może być dostępny, zwiększa przychody z rezerwy mocy operacyjnej i przychody z rynku energii.

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji wspierają funkcjonowanie nowoczesnego przemysłu – pozwalają przewidywać awarie urządzeń, badać różne scenariusze radzenia sobie z problemami i sugerować najlepsze metody postępowania. Współpraca z RS to gwarancja najwyższej jakości usług opartych na wiedzy eksperckiej i doświadczeniu w branży.

Dowiedz się więcej o wdrożeniu i przeczytaj tekst case study

 

ReliaSol dla turbin wiatrowych – #WindTurbineApp

Energetyka wiatrowa musi nadal konkurować z konwencjonalnymi źródłami wytwarzania pod względem kosztów. Dlatego przed operatorami turbin wiatrowych stoją następujące wyzwania:

 • Jak poprawić zwrot z inwestycji (ROI)?
 • Jak zwiększyć żywotność turbiny wiatrowej?
 • Jak poprawić wydajność?
 • Jak zminimalizować liczbę nieoczekiwanych przestojów?
 • Jak zoptymalizować operacje konserwacyjne?
 • Jak zoptymalizować planowanie części zamiennych?

Aplikacja dedykowana turbinom wiatrowym przewiduje i  monitoruje najczęstsze awarie występujące w turbinach wiatrowych.

Monitorowane komponenty:

 • Generator
 • Układ przenoszenia napędu
 • Przekładnia
 • Przekształtnik
 • Łopaty

Zapewniamy sprawdzone rezultaty i korzyści:

 • poprawa dostępności zasobów
 • poprawa rentowności
 • optymalizacja pracy – ograniczenie przydziału osób tylko do niezbędnych zadań 
 • wiedza na temat zachowania zasobów
 • poprawa bezpieczeństwa
 • ograniczenie utraty usługi
 • zmniejszenie nieplanowanej konserwacji i przestojów
 • zmniejszenie kosztów konserwacji dzięki inteligentnej wymianie

Przemysł wytwórczy

Przemysł wytwórczy, mimo iż w jego skład wchodzą tak różnorodne branże jak: przemysł motoryzacyjny, przemysł  maszynowy, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł stoczniowy i wiele innych, to głównie produkcja masowa, dla której wspólnymi wyzwaniami są: obniżanie kosztów przy równoczesnym wzroście wydajności, wprowadzanie wysokiego poziomu automatyzacji i robotyzacji  oraz wysoka elastyczność produkcji i szybka reakcja na oczekiwania rynku.

 • Korzyści dla branży

 • Dedykowane aplikacje

Monitoruj, diagnozuj, przewiduj –  predictive maintenance dla przemysłu wytwórczego

Szybkość przezbrajania linii produkcyjnych, wytwarzanie produktów w zindywidualizowanych krótkich seriach, decentralizacja wytwarzania to codzienność, która istotnie wpływa na pozycję przedsiębiorstwa na wysoce konkurencyjnym rynku.  Jesteśmy świadomi tych wyzwań i wiemy, jak nasze rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję (AI) mogą pomóc w zachowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Kluczowe korzyści dla branży:

 • przewidywanie potencjalnych przestojów nieplanowych linii technologicznych i poszczególnych maszyn, co w sposób znaczący wpływa na polepszenie wskaźnika OEE,
 • integracja danych na poziomie linii produkcyjnej / przedsiębiorstwa i wykorzystanie zagregowanych informacji do podejmowania szybkich i efektywnych decyzji biznesowych, 
 • identyfikacja przyczyn awarii (eliminacja pierwotnej przyczyny awarii),
 • wczesne reagowanie na niebezpieczeństwo pogorszenia się jakości produktów końcowych,
 • wielokryterialna i holistyczna optymalizacja sterowania procesem produkcji, elastyczne reagowanie na pojawiające się zmiany,
 • utrzymywanie zapasów produkcyjnych oraz części zamiennych na ekonomicznie uzasadnionym poziomie,
 • gromadzenie wiedzy eksperckiej w bazach wiedzy i efektywne z niej korzystanie w procesach decyzyjnych,
 • prognozowanie zapotrzebowania na energię i/lub media (para, gaz, woda).

ReliaSol dla ASRS – #ASRSApp

System taki jak ASRS musi działać 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez zakłóceń i awarii. Dlatego operatorzy ASRS stoją przed następującymi wyzwaniami:

 • Jak zminimalizować liczbę nieoczekiwanych przestojów?
 • Jak poprawić czas pracy?
 • Jak poprawić wydajność?
 • Jak przedłużyć żywotność ASRS?
 • Jak zoptymalizować operacje konserwacyjne?
 • Jak zoptymalizować planowanie części zamiennych?
 • Jak poprawić zwrot z inwestycji (ROI)?

ASRS generuje mnóstwo danych. Dzięki ich gromadzeniu rozwiązania analityczne są w stanie uzyskać głęboki wgląd w działanie maszyn. Aplikacja ASRS monitoruje i przewiduje najczęstsze awarie ASRS.

Monitorowane komponenty:

 • winda

– silnik

– układ przenoszenia napędu

 • napęd

– napędy Master&Slave: silnik, układ przenoszenia napędu, koło

 • szyna

Zapewniamy sprawdzone rezultaty i korzyści:

 • poprawa dostępności zasobów,
 • poprawa rentowności,
 • optymalizacja pracy – ograniczenie przydziału osób tylko do niezbędnych zadań, 
 • wiedza na temat zachowania zasobów,
 • poprawa bezpieczeństwa, 
 • ograniczenie utraty usługi,
 • zmniejszenie ilości nieplanowanych konserwacji i przestojów,
 • zmniejszenie kosztów konserwacji dzięki inteligentnej wymianie.

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Zakłady chemiczne i petrochemiczne charakteryzują się wielością instalacji technologicznych, złożonością procesów produkcyjnych i dużą różnorodnością produktów końcowych. Mimo tej różnorodności wspólnym celem jest prowadzenie procesów w sposób maksymalnie bezpieczny, maksymalnie wydajny i maksymalnie rentowny. Instalacje chemiczne są wyposażone w różnorodne krytyczne maszyny i urządzenia: piece przemysłowe, reaktory, kolumny, zbiorniki, silosy, sprężarki, dmuchawy, suszarki, wirówki, pompy, wytłaczarki, wymienniki ciepła, agregaty chłodnicze, parowniki i wiele innych. 

 • Korzyści dla branży

 • Case studies

Analityka predykcyjna dla przemysłu chemicznego

Aby nadrzędne cele biznesowe w branży chemicznej i petrochemicznej były osiągane, wszystkie urządzenia muszą pracować niezawodnie, gdyż awaria pojedynczego z nich często w sposób kaskadowy wpływa na pracę całych ciągów technologicznych, a w efekcie na pracę całego zakładu (lub nawet grupy zakładów).

Kluczowe korzyści dla branży:

 • znaczący wzrost dyspozycyjności instalacji i urządzeń jako efekt przewidywania potencjalnych przestojów nieplanowych instalacji technologicznych i poszczególnych maszyn oraz wdrożenia rozwiązań pozwalających na uniknięcie sytuacji awaryjnych, 
 • identyfikacja i eliminacja pierwotnych przyczyn awarii,
 • wczesne ostrzeganie przed niebezpieczeństwem pogorszenia się jakości produktów końcowych lub zagrożeń w jakości półproduktów w produkcji wsadowej (batchowej), 
 • wielokryterialna i holistyczna optymalizacja sterowania procesem produkcji, elastyczne reagowanie na pojawiające się zmiany parametrów produkcyjnych, surowców lub parametrów biznesowych (np. kosztów surowców i półproduktów),
 • utrzymywanie poziomu zapasów produkcyjnych oraz części zamiennych na ekonomicznie uzasadnionym poziomie,
 • gromadzenie wiedzy eksperckiej w bazach wiedzy i efektywne z niej korzystanie w procesach decyzyjnych,
 • prognozowanie zapotrzebowania na energię i/lub media (para, gaz, woda). 

Projekt: opracowanie modelu predykcyjnego dla turbiny

Wyzwanie

W instalacji produkcyjnej pojawiało się zjawisko gwałtownych wzrostów wibracji turbiny parowej o trudnych do identyfikacji przyczynach. Jeśli wibracje przekroczyły pewien konkretny poziom, to niezależnie od pracy operatorów turbina ulegała awarii, co powodowało zatrzymanie instalacji i konieczność ponownego uruchomienia całego procesu. Sytuacja ta powodowała duże straty wywołane wysokim zużyciem paliwa gazowego, co generowało dodatkowe koszty wynikające z przestoju produkcji. Celem projektu było opracowanie modeli predykcyjnych umożliwiających identyfikację przyczyn oraz przewidzenie awarii turbiny.

Korzyści

Opracowany model zwraca informację o pomiarach, które mają najbardziej znaczący wpływ na wynik predykcji oraz zapewnia 98% dokładności prognozowania. Model pozwolił też na identyfikację przyczyn problemu. Rozwiązanie umożliwia monitoring pracy turbin w czasie rzeczywistym, zminimalizowanie ich kosztów utrzymania oraz strat na produkcji spowodowanych przestojami. 

Wdrożenie nowatorskiego systemu predykcyjnego utrzymania ruchu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji z dokładnością na poziomie 98% prognozuje nadchodzące awarie. Rozwiązania RS dają nieograniczone możliwości kontroli nad pracą maszyn, wgląd w ich stan, pozwalają na racjonalne planowanie produkcji, co wpływa na znaczący wzrost efektywności przedsiębiorstwa we wszystkich aspektach jego funkcjonowania. 

Autorski system RSIMS w połączeniu z ekspercką wiedzą to gwarancja najwyższej jakości usług oraz profesjonalnej realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

Dowiedz się więcej o wdrożeniu i przeczytaj tekst case study

Przemysł spożywczy

Sektor produkcji żywności i napojów jest z natury konserwatywny, jeśli chodzi o wdrażanie nowoczesnych technologii wspomagających procesy produkcyjne i utrzymanie ruchu. Często tłumaczy się to „specyfiką” zadań realizowanych przez te zakłady związanych z obowiązującymi w nich restrykcyjnymi standardami bezpieczeństwa i higieny.

 • Korzyści dla branży

 • Case studies

 • Dedykowane aplikacje

Najnowsza technologia dla przedsiębiorstw

Menedżerowie kierującymi przedsiębiorstwami z przemysłu spożywczego mają trudności z  zaakceptowaniem nowych rozwiązań, szczególnie jeśli proces produkcyjny prowadzony zgodnie ustalonymi praktykami nie generuje problemów. Dodatkowo w wielu przedsiębiorstwach pokutuje mylne pojęcie o kosztach nowoczesnych rozwiązań, co również skutecznie blokuje podejmowanie decyzji w tym zakresie.

Kluczowe korzyści dla branży:

 • przewidywanie potencjalnych przestojów nieplanowych linii technologicznych i poszczególnych maszyn, co w sposób znaczący wpływa na polepszenie wskaźnika OEE,
 • identyfikacja przyczyn awarii urządzeń (eliminacja pierwotnej przyczyny awarii),
 • wczesne reagowanie na niebezpieczeństwo pogorszenia się jakości produktów końcowych,
 • wielokryterialna i holistyczna optymalizacja sterowania procesem produkcji, elastyczne reagowanie na pojawiające się zmiany w parametrach surowców oraz półproduktów,
 • utrzymywanie poziomu zapasów produkcyjnych na ekonomicznie uzasadnionym poziomie,
 • zgromadzenie wiedzy eksperckiej w bazach wiedzy i efektywne z niej korzystanie w procesach decyzyjnych,
 • prognozowanie zapotrzebowania na energię i/lub media (para, gaz, woda),

Projekt: wdrożenie rozwiązania PdM RSIMS dla układnicy magazynowej w magazynie wysokiego składowania

Realizacja planów produkcyjnych jest jednym z podstawowych celów, które określają efektywność procesu produkcji. Nieprzewidywalne awarie układnicy magazynowej powodowały obniżenie wydajność magazynu i generowały niepotrzebne, nieplanowane koszty bezpośrednie i pośrednie związane z koniecznością naprawy urządzenia.

Korzyści

Już w ciągu kilku pierwszych miesięcy pracy system pomógł w detekcji dwóch usterek oraz pozwolił na wykrycie anomalii w działaniu układu. Obecnie, dzięki regularnie przeprowadzanym przeglądom danych, system pozwala na głębszy wgląd w pracę układnicy oraz na odróżnienie anomalii awaryjnych od nieistotnych zdarzeń. Wdrożenie systemu predykcyjnego RSIMS wpłynęło na zmniejszenie kosztów awarii i serwisów.

Obecnie firma M-Logistic jest  w stanie w czasie rzeczywistym określać ryzyko awarii układnicy i podejmować skuteczne i szybkie decyzje biznesowe, dzięki czemu zwiększyła się wydajność magazynu.

Dowiedz się więcej o wdrożeniu i przeczytaj tekst case study

ReliaSol dla ASRS – #ASRSApp

System taki jak ASRS musi działać 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez zakłóceń i awarii. Dlatego operatorzy ASRS stoją przed następującymi wyzwaniami:

 • Jak zminimalizować liczbę nieoczekiwanych przestojów?
 • Jak poprawić czas pracy?
 • Jak poprawić wydajność?
 • Jak przedłużyć żywotność ASRS?
 • Jak zoptymalizować operacje konserwacyjne?
 • Jak zoptymalizować planowanie części zamiennych?
 • Jak poprawić zwrot z inwestycji (ROI) ?

ASRS generuje mnóstwo danych. Dzięki ich gromadzeniu rozwiązania analityczne są w stanie uzyskać głęboki wgląd w działanie maszyn. Aplikacja ASRS monitoruje i przewiduje najczęstsze awarie ASRS

Monitorowane komponenty:

 • winda

– silnik

– układ przenoszenia napędu

 • napęd

– napędy Master&Slave : silnik, układ przenoszenia napędu, koło

 • szyna

Zapewniamy sprawdzone rezultaty i korzyści:

 • poprawa dostępności zasobów,
 • poprawa rentowności,
 • optymalizacja pracy – ograniczenie przydziału osób tylko do niezbędnych zadań, 
 • wiedza na temat zachowania zasobów,
 • poprawa bezpieczeństwa, 
 • ograniczenie utraty usługi,
 • zmniejszenie nieplanowanej konserwacji i przestojów,
 • zmniejszenie kosztów konserwacji dzięki inteligentnej wymianie,

Wydobycie, przesył, magazynowanie oraz przetwarzanie ropy naftowej i gazu

Przemysł wydobywczy ropy i gazu to bardzo dynamicznie rozwijająca się branża przemysłowa, dla której względy bezpieczeństwa ludzi i środowiska są traktowane priorytetowo. Bezpieczeństwo i skuteczność systemów produkcyjnych jest w dużej mierze zależna od stosowanej technologii, której kluczowym parametrem jest jej wysoka niezawodność.

 • Korzyści dla branży

Wprowadź narzędzia analizy predykcyjnej w swoich procesach. 

Rosnące wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności wymagają stosowania nowoczesnych metod monitoringu i diagnostyki wszystkich kluczowych urządzeń i instalacji technologicznych, w tym rozwiązań informujących o potencjalnym zagrożeniu z wyprzedzeniem pozwalającym na podjęcie działań zapobiegawczych. Zaniechania w tym zakresie mogą być przyczyna groźnych awarii skutkujących skażeniem środowiska. 

Kluczowe korzyści dla branży:

 • znaczący wzrost dyspozycyjności instalacji i urządzeń jako efekt przewidywania potencjalnych przestojów nieplanowych oraz wdrożenia rozwiązań pozwalających na uniknięcie zdarzeń niepożądanych, 
 • identyfikacja i eliminacja pierwotnych przyczyn awarii,
 • wczesne reagowanie na zagrożenia związane z obniżeniem warunków bezpiecznej pracy ludzi i urządzeń oraz skażenia środowiska,
 • utrzymywanie poziomu zapasów produkcyjnych oraz części zamiennych na ekonomicznie uzasadnionym poziomie,
 • gromadzenie wiedzy eksperckiej w bazach wiedzy i efektywne z niej korzystanie w procesach decyzyjnych.

Przemysł surowcowy, metalowy i wydobywczy

Przemysł surowcowy, wydobywczy i metalowy wychodzi z jednego z najtrudniejszych okresów od dziesięcioleci. Zmienność rynku i spadek cen towarów stworzyły nową normę, w której cięcia kosztów, automatyzacja i wydajność operacyjna są niezwykle ważne. Równocześnie kwestie branżowe związane z lokalnymi i regionalnymi regulacjami, ryzykiem geopolitycznym, prawnymi limitami wykorzystania zasobów naturalnych i kontrolą publiczną stworzyły dodatkowe wyzwania.

 • Korzyści dla branży

Nie daj się zaskoczyć nieplanowanym zdarzeniom

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, wdrażamy nowatorskie rozwiązania dla przemysłu surowcowego, metalowego i wydobywczego wspierające transformację cyfrową przedsiębiorstw. Nasze rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję (AI) mogą pomóc w budowaniu i zachowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Kluczowe korzyści dla branży:

 • przewidywanie potencjalnych przestojów nieplanowych kluczowych urządzeń krytycznych (wzrost dyspozycyjności urządzeń),
 • identyfikacja przyczyn awarii urządzeń (eliminacja pierwotnej przyczyny awarii),
 • planowanie remontów w oparciu o znajomość stanu urządzeń i instalacji,
 • planowanie długoterminowe wymiany urządzeń krytycznych w oparciu o wyliczany na bieżąco wskaźnik tzw. Użytecznego Pozostałego Czasu Życia (RUL – Remaining Useful Life),
 • eliminowanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i środowiska,
 • wczesne reagowanie na niebezpieczeństwo pogorszenia się jakości produktów końcowych,
 • wielokryterialna i holistyczna optymalizacja sterowania procesem produkcji, elastyczne reagowanie na pojawiające się zmiany w parametrach surowców oraz półproduktów,
 • utrzymywanie poziomu części zamiennych i zapasów produkcyjnych na ekonomicznie uzasadnionym poziomie,
 • gromadzenie wiedzy eksperckiej w bazach wiedzy i efektywne z niej korzystanie w procesach decyzyjnych,
 • prognozowanie zapotrzebowania na energię i/lub media (para, gaz, woda).