POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I COOKIES

(Reliability Solutions sp. z o.o. – dalej jako „Spółka”) 

Spis treści: 

 1. Informacje ogólne 
  1.1. Co to jest RODO? 
  1.2. Co to są dane osobowe? 
  1.3. Dane szczególnych kategorii (dane wrażliwe) 
  1.4. Kto to jest administrator danych osobowych? 
  1.5. Jakie przysługują prawa wobec przetwarzania danych osobowych? 
  1.6. Prawo sprzeciwu 
  1.7. Zgody 
  1.8. Kto ma dostęp do danych osobowych? 
  1.9. Kontakt w sprawie realizacji praw 
  1.10. Zmiany w niniejszej polityce prywatności 
  1.11. Zewnętrzne linki 
 • Poszczególne cele przetwarzania danych w ramach wybranych procesów przetwarzania danych 

2.1. Formularz kontaktowy (http://reliasol.pl/kontakt/) i zapytanie telefoniczne; 
2.2. Informacja dla kandydatów do pracy Spółce;  

2.3. Dane o ruchu na stronie oraz informacja o cookies; 

2.4. Informacja o przetwarzaniu danych w związku z zawieraniem i realizacją umów B2B (oferowaniem  
usługi i realizacją umów); 

2.5. Webinaria 

2.6. Zamówienie dema 

2.7. Mailing 

2.8. Newsletter 

 1. Informacje ogólne 
   

1.1. Co to jest RODO? 
W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO od dnia 25 maja 2018 roku, chcielibyśmy przekazać Państwu kilka istotnych informacji dotyczących tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ich przetwarzaniem. 

 
1.2. Co to są dane osobowe? 

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Będą to zatem dane takie np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu czy adres e-mail (lista nie jest zamknięta). 

 
1.3. Dane szczególnych kategorii (dane wrażliwe) 
 Dane osobowe będące: 

–  danymi osobowymi ujawniającymi pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby to tak zwane dane osobowe wrażliwe. 
 

1.4. Kto to jest administrator danych osobowych?  

Administrator danych osobowych to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych – czyli decyduje o tym jak Twoje dane osobowe są przetwarzane i odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami. Administratorem przedstawionych poniżej kategorii danych osobowych jest spółka: Reliability Solutions Sp. z o.o., ul. Królewska 57, NIP: 945-21-79-373 -> dalej „Spółka” lub „Administrator danych” (adres do korespondencji: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków).  Jeżeli administratorem danych będzie spółka powiązana z Administratorem danych taka informacja będzie odrębnie przekazana. 
 

1.5. Jakie przysługują prawa wobec przetwarzania danych osobowych? 
 

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (zob. więcej: www.uodo.gov.pl). Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką na temat przysługujących Ci praw dostępną na https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator. Skuteczność zgłoszonych żądań oceniana będzie przez Administratora danych przez pryzmat obowiązujących przepisów. Przykładowo – pomimo zgłoszonego żądania usunięcia danych –zgodnie z RODO Administrator danych może je dalej przetwarzać w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (przez czas niezbędny do realizacji tych celów). Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) -> zob. www.uodo.gov.pl. 

1.6. Prawo sprzeciwu 

Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. poniżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Administratora danych, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Sprzeciw możesz zgłosić w sposób wskazany poniżej (w części jak się z nami kontaktować). 

1.7. Zgody 

Rodo przewiduje szereg podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Jedną z nich jest zgoda. Jeżeli dochodziłoby do przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę, możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę (np. wysyłając żądanie na adres: Reliability Solutions Sp. z o.o., ul. Królewska 57, 30-081 Kraków). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może wyrazić wyłącznie osoba pełnoletnia z pełną zdolnością do czynności prawnych. Zgoda jest zawsze dobrowolna. Po wycofaniu zgody dane osobowe nie będą już przetwarzane i zostaną usunięte lub zanonimizowane z wyłączeniem zakresu niezbędnego do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych (m.in. prawidłowe dokumentowanie wycofania zgody) na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f)RODO tzw. uzasadniony interes Administratora danych) oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z RODO (m.in. rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 5 ust. 2 RODO). W przypadku wycofania zgody dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych. 

1.8. Kto ma dostęp do danych osobowych? 

Do Twoich danych osobowych będą mieć dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy działający w ramach polecenia. Dane mogą być ujawnione także dostawcom usług informatycznych wspierających realizacji poniżej wymienionych celów Administratora danych (po wcześniejszym zawarciu stosownych umów powierzenia). Szczegóły poniżej. Jeżeli będzie lub może dochodzić do przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) taką informację znajdziesz poniżej. 

1.9. Jak możesz nam zgłosić chęć realizacji swoich praw lub inne kwestie dotyczące ochrony danych? 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w celu zgłoszenia sprzeciwu czy wycofania zgody oraz w związku z zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją Twoich innych praw) możesz skontaktować się drogą mailową: marketing@reliasol.ai lub pod adresem do korespondencji: Reliability Solutions Sp. z o.o., ul. Królewska 57, 30-081 Kraków. 

W odpowiedzi na zgłoszone żądanie możesz zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do identyfikacji danych osobowych (m.in. odszukania tych informacji) lub zweryfikowania Twojej tożsamości. W tym przypadku przetwarzane będą tylko dane osobowe w zakresie niezbędnym do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych (m.in. prawidłowe dokumentowanie wycofania zgody) na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) RODO tzw. uzasadniony interes Administratora danych) oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z RODO (m.in. rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W tych celach dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych. 

 
1.10. Zmiany w niniejszej polityce prywatności 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu http://reliasol.ai, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 
 

1.11. Zewnętrzne linki 
 

W serwisie http://reliasol.ai mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis http://reliasol.ai. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce kontakt. 

 • Poszczególne cele 

Ad. 2.1. Formularz kontaktowy (http://reliasol.ai/kontakt/) i zapytanie telefoniczne 
 

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

 1. odpowiedzi na zadane pytanie (przez formularz kontaktowy, wskazany do kontaktu adres mailowy/nr telefonu) i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -> uzasadniony interes Administratora danych; 
 2. Jeżeli dalsza korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku osób fizycznych – stron umowy lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -> uzasadniony interes Administratora danych, w przypadku osób delegowanych do realizacji umowy w imieniu strony umowy; 
 3. Dane osobowe pozyskane w związku prowadzoną korespondencją mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tzw. uzasadniony interes Administratora danych). 
 4. W celu marketingu bezpośredniego towarów i usług administratora, jeżeli z okoliczności komunikacji wynika, że osoba, której dane dotyczą może oczekiwać informacji marketingowych – przez okres tego uzasadnionego oczekiwania, co będzie systematycznie oceniane (podstawa przetwarzania -> art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych) (jeżeli zgodnie z przepisami szczególnymi np. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego wymagana będzie dodatkowa zgoda na kontakt marketingowy to Spółka taką zgodę będzie pozyskiwać). 
  Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy. 

Ad. 2.2. Informacja dla kandydatów do pracy w Spółce 
Uwaga! 
W przypadku rekrutacji prowadzonych poprzez serwisy pracy typu pracuj.pl Spółka nie jest administratorem danych w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną na rzecz swoich użytkowników przez dostawców tego typu usług. W przypadku wybrania przez użytkownika serwisu pracuj.pl opcji „Udostępnianie profilu” dane osobowe zostaną pozyskane przez Administratora danych od usługodawcy (tj. Grupy Pracuj sp. z o.o.) w zakresie określonym w ramach wskazanej usługi i w oparciu o Regulamin i zgodę użytkownika. 

W jakim celu i na jakiej podstawie Twoje dane będą przetwarzane? 
Informacje ogólne 
 Poniżej przedstawiamy listę celów (tj. powodów) dla których dane mogą być przetwarzane na etapie rekrutacji. Obecnie polski kodeks pracy daje możliwość pracodawcy pozyskania następujących kategorii danych na etapie rekrutacji: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W zakresie tych danych przetwarzanie następuje na podstawie przepisów prawa (kodeks pracy). Jeżeli przepis szczególny (tj. poza kodeksem pracy) daje podstawę przetwarzania danych (np. w zakresie danych wrażliwych) to pracodawca będzie je pozyskiwać w oparciu o tę podstawę prawną. 

Tam gdzie nie ma podstawy prawnej w kodeksie pracy i przepisach szczególnych – udostępnienie przez Ciebie danych osobowych może opierać się na Twojej zgodzie, z tym zastrzeżeniem, że przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 rodo (tj. dane wrażliwe oraz dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa i w związku z tym nie będzie zbierana w tym zakresie zgoda. 

Jeżeli prześlesz więcej danych niż to wynika wyraźnie z przepisów prawa (zakres danych wymienionych powyżej tj. kodeks pracy i ewentualnie przepisy szczególne nakładające na pracodawcę obowiązek pozyskania innych danych osobowych), takie zachowanie będziemy traktować jako Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacyjnym. Natomiast jeżeli chcesz aby Twoje dane osobowe były wykorzystane do przyszłych procesów rekrutacyjnych musisz wyrazić wyraźną zgodę (np. checkbox na formularzu rekrutacyjnym lub wklejenie oświadczenia: 
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w ramach rekrutacji (w tym w zakresie mojego CV) w celu wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez spółkę Reliability Solutions sp. z o.o.”. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o dobrowolności zgody, możliwości i sposobie jej wycofania w każdej chwili, a także konsekwencjach wycofania zgody”. Zgoda (w tym na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji) jest zawsze dobrowolna i nie musisz jej wyrażać, w szczególności gdy uważasz, że byłoby to dla Ciebie niekorzystne. Jeżeli dochodziłoby do przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę, kandydat może w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody lub jej wycofanie, nigdy nie jest podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, a także nie może powodować wobec nich jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę 
zatrudnienia. 

Cele przetwarzania danych pozyskanych na etapie rekrutacji (szczegółowy wykaz) 
 Cele główne: 
a) Rekrutacja na określone stanowisko (w tym ocena kwalifikacji i wybór kandydata); 
b) Wykorzystanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych (poza trwającą rekrutacją lub gdy nie jest w ogóle prowadzona – za zgodą); 
Cele dodatkowe: 
c) Realizacja obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej –w przypadku zatrudnienia – w zakresie w jakim obowiązek przetwarzania danych 
kandydatów wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach 
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika; 
d) Realizacja obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (w tym praw kandydatów); 
e) Dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami związanymi z rekrutacją. 

Poniższy wykaz zawiera wskazanie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych na etapie rekrutacji w ramach w/w celów oraz ich retencji  

[retencja = maksymalna długość przetwarzania danych – po upływie tego okresu dane osobowe nie będą wykorzystywane do danego celu – uwaga! W ramach różnych celów te same kategorie danych mogą mieć różne okresy retencji (przechowywania)] 

 
Ad. a. Rekrutacje -> retencja: 3 miesiące od daty złożenia CV lub do momentu wycofania zgody (na dodatkowe dane) lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) rodo) w zależności od tego które zdarzenie miało wcześniej miejsce -> podstawa: 
– W zakresie danych wskazanych w kodeksie pracy: podstawa prawna -> art. 6 ust. 1 lit. c) rodo i k.p. tj. obowiązek pracodawcy / bez potrzeby zbierania zgody od kandydata. 
– W zakresie danych wskazanych w przepisach szczególnych: podstawa prawna -> art. 6 ust. 1 lit. c) rodo i te przepisy szczególne tj. obowiązek pracodawcy / bez potrzeby zbierania zgody od kandydata. 
– W zakresie dodatkowych danych udostępnionych przez kandydata za jego zgodą -> podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a) rodo tj. dobrowolna zgoda kandydata]. 
– W zakresie dodatkowych danych o preferowanym wynagrodzeniu -> podstawą jest art. 6 ust. 
1 lit. f) rodo tj. uzasadniony interes Administratora danych (pracodawca ma uzasadniony ekonomicznie interes poznać oczekiwania finansowe kandydata) / bez potrzeby zbierania zgody od kandydata. 
– W zakresie danych osobowych „wytworzonych” przez pracodawcę w toku rekrutacji np.formularze oceny kandydata -> podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. uzasadniony interes Administratora danych (bez tego wybór odpowiedniego kandydata może być utrudniony lub wręcz niemożliwy) / bez potrzeby zbierania zgody od kandydata. 
Ad. b. Przyszłe rekrutacje -> retencja: 24 miesiące od daty wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych lub do momentu jej wycofania w zależności od tego które zdarzenie miało wcześniej miejsce -> podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a) rodo -> dobrowolna zgoda; 
Ad. c. Obowiązki dokumentacyjne (w przypadku zatrudnienia) -> retencja: przez okres obligatoryjnego przetwarzania danych zamieszczonych w dokumentacji pracowniczej (aktach osobowych) -> podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c) rodo (obowiązek Administratora danych wynikający z 
przepisów prawa); 
Ad. d. Realizacja obowiązków wynikających z rodo, w tym w ramach praw osób których dane są przetwarzane -> retencja: W tym celu dane mogą być przetwarzane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń (w tym w celu wykazania działania zgodnego z rodo) -> podstawa: art. 6 ust. lit. c) rodo (obowiązek Administratora danych wynikający z przepisów prawa); 
Ad. e. Obrona przed roszczeniami dotyczącymi etapu rekrutacji -> retencja: W tym celu dane mogą być przetwarzane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w zależności od tego które zdarzenie miało miejsce wcześniej zob. poniżej; art. 6 ust. lit. f) rodo (uzasadniony interes Administratora danych -> bez tego obrona przed roszczeniami lub ich dochodzenie nie byłoby możliwe). 

Podanie danych osobowych, o których mowa w kodeksie pracy (wymienionych powyżej m.in. imię i nazwisko, etc.) oraz gdy dotyczy to danej rekrutacji danych wynikających z odrębnych przepisów – a także informacji o preferowanym wynagrodzeniu – jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgód, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 

W przypadku wątpliwości co do tego czego dotyczy wycofanie zgody (dodatkowych danych, przyszłych rekrutacji) możesz zostać poproszony o doprecyzowanie żądania. 
W przypadku rekrutacji Administrator korzysta z firm rekrutacyjnych w oparciu o stosowne umowy powierzenia. 

 
2.3. Dane o ruchu na stronie oraz informacja o cookies 
 

Spółka może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): 

 1. numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, 
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej (np. adres IP urządzenia na którym wyświetlania jest strona), 
 3. system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, 
 4. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny (m.in. mogą być zbierane następujące informacje: liczba bajtów wysłanych przez serwer, adres strony internetowej z której osoba odwiedzająca stronę http://reliasol.ai poprzez link do strony http://reliasol.ai (referer link). 
  Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej 
  wyświetlenia (w tym zakresie zob. informacje poniżej). Jeżeli stosowany będzie mechanizm cookies dane eksploatacyjne mogą obejmować informacje opisane poniżej – pozyskiwane poprzez te pliki. 
   

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO (rozporządzenie ogólne o ochronie danych 2016/679) –> jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Spółka (dane kontaktowe zob. powyżej). Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest: 
 

– okazjonalnie mogą być analizowane pliki z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające stronę; które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane; czy struktura strony nie zawiera błędów; 
– zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej. W oparciu o powyższe informacje mogą być tworzone statystyki, które jednak nie będą zawierać żadnych informacji identyfikujących lub umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej stronę http://reliasol.ai. W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internetowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. 

Administrator danych może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu roku lat od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. 

Mechanizm Cookies 
Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia – wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Pliki cookies lub podobne technologie nie służą pozyskiwaniu informacji o osobach odwiedzających serwis. Nie są wykorzystywane także do śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane na stronie http://reliasol.ai nie służą przechowywaniu danych osobowych ani innych informacji zebranych od osób odwiedzających stronę. 

Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia: 
– wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. W tym celu stronach serwisu mogą być wykorzystywane sesyjne cookies których instalacja ma na celu prawidłowe wyświetlenie strony i tylko do zakończenia sesji przeglądarki (tj. przez czas, w jakim strona jest wyświetlana przez przeglądarkę). 
– za zgodą osoby odwiedzającej stronę mogą być instalowane tzw. pliki cookies stron trzecich (partnerów) tj. Google Analytics celu badania preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony; mogą być zbierane i analizowane następujące dane: liczbę użytkowników i sesji; czas trwania sesji; systemy operacyjne; modele urządzeń; dane geograficzne; pierwsze uruchomienia; otwarcia aplikacji; aktualizacje aplikacji; zakupy w aplikacji -> więcej informacji: https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=pl. Na tej podstawie tworzone są lub mogą być następujące raporty statystyczne: https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=pl 

Poprzez narzędzie Google Analytics nie są zbierane przez operatora niniejszej strony takie informacje jak imię, nazwisko, adres e-mail. Nie są zestawiane z innymi informacjami w celu identyfikacji osobę odwiedzającą stronę. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki. 
Jak wyłączyć obsługę ciasteczek? 
o Firefox 
o Chrome 
o Internet Explorer 
o IOS Safari 
o Safari 
W razie pytań lub problemów z obsługą plików cookies prosimy o kontakt z administratorem 
serwisu pod adresem: marketing@reliasol.ai 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce „kontakt” (http://reliasol.ai/kontakt/). 

 
2.4. Informacja o przetwarzaniu danych w związku z zawieraniem i realizacją umów B2B (oferowaniem usługi i realizacją umów) 
 

Dane osobowe (jeżeli będą przetwarzane w ramach zawierania umów z kontrahentami/klientami): kontrahenta/klienta tj. strony zawieranej umowy, a także jego przedstawicieli oraz innych osób wykonujących umowę np. pracowników lub współpracowników klienta/kontrahenta, będą przetwarzane przede wszystkim w celu zawarcia oraz wykonania umowy [podstawa przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej będącej stroną umowy -> art. 6 ust. 1 lit. b) rodo /// podstawa przetwarzania danych innych osób fizycznych realizujących umowę w imieniu kontrahenta/klienta -> art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych]. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przez roszczeniami związanymi z realizacją umowy zawieranej przez Spółkę a także w celu realizacji marketingu bezpośredniego towarów lub usług Spółki przez okres obowiązywania umowy a także po zakończeniu umowy, jeżeli z okoliczności jej realizacji wynika, że osoba, której dane dotyczą może oczekiwać informacji marketingowych – przez okres tego uzasadnionego oczekiwania, nie dłuższy jednak niż okres przedawnienia roszczeń z wykonywanej umowy (podstawa przetwarzania -> art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych – jeżeli zgodnie z przepisami szczególnymi np. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego wymagana będzie dodatkowa zgoda na kontakt marketingowy to Spółka taką zgodę będzie pozyskiwać). Dane osobowe mogą być wykorzystywane także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zobowiązań publicznoprawnych a także w ramach realizacji praw wskazanych w rodo (art. 6 ust. 1 lit. c) rodo). 

W celu zawarcia i wykonania umowy, w tym zaprezentowania oferty mogą być pozyskiwane dane osobowe z CEIDG oraz KRS (w zakresie tam wskazanym – podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) rodo lub art. 6 ust. 1 lit. f) rodo w przypadku osób fizycznych innych niż strona umowy a także w celu zaprezentowania oferty z inicjatywy Administratora danych). 

W celu zaprezentowania oferty w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) rodo mogą być pozyskiwane dane osobowe na wydarzeniach, konferencjach, strony www potencjalnego kontrahenta, źródeł powszechnie dostępnych i zweryfikowanych pod kątem wiarygodności), po dokonaniu oceny m.in. związków między celami, w których zebrano dane osobowe (wykorzystane zostaną tylko kontakty handlowe), a celami zamierzonego dalszego przetwarzania (informacja handlowa); kontekstu, w którym zebrano dane osobowe (kontakty handlowe zebrane na wydarzeniach, konferencjach, strony www potencjalnego kontrahenta, źródeł powszechnie dostępnych), w szczególności relację między osobami, których dane dotyczą, a Administratorem danych; charakteru danych osobowych (dane osobowe zwykłe wyłącznie kontakty biznesowe); ewentualne konsekwencje zamierzonego dalszego przetwarzania dla osób, których dane dotyczą; istnienie odpowiednich zabezpieczeń, w tym ewentualnie szyfrowania lub pseudonimizacji. 
Zawsze w przypadku pozyskiwania danych inaczej niż bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, Administrator danych (najpóźniej przy pierwszym kontakcie – chyba, że przepisy wymagają przekazania informacji wcześniej), poza innymi informacjami wskazanymi w art. 14 rodo, informować będzie o źródle pozyskania danych i zakresie w jakim z tego źródła zostały pozyskane. 

Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) rodo np. udostępnienie danych innym spółkom współpracującym z Administratorem danych przy wykonywaniu umowy której stroną jest kontrahent/klient), o czym osoba, której dane są przetwarzane zostanie poinformowana odrębnie lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Spółka może ujawniać (po zweryfikowaniu podstawy prawnej ujawnienia) wskazane powyżej kategorie danych osobowych np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych, doradców prawnych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Spółki. 

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją umowy (w tym zobowiązań publicznoprawnych), w szczególności roszczeń wynikających z procesu zawierania i realizacji niniejszej umowy, zobowiązań publicznoprawnych. Dane osobowe mogą być usunięte lub zanonimizowane wcześniej, jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw lub zostanie wycofana zgoda (jeżeli będzie pozyskiwana). Administrator danych będzie weryfikował zwłaszcza czy w dalszym ciągu istnieje podstawa przetwarzania danych pozyskiwanych na potrzeby prezentacji oferty, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy. 
Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. W przypadku realizacji obowiązków publicznoprawnych podanie danych może być obligatoryjne. 

Zważywszy, że dane osobowe Spółka może otrzymać zarówno bezpośrednio – w przypadku danych Kontrahenta, jak i pośrednio – w przypadku danych pracowników lub 
współpracowników kontrahenta/klienta (przetwarzanych w celach o których mowa powyżej), Kontrahent/klient powinien informować osoby, których dane przekazuje Spółce o fakcie, podstawie oraz zakresie udostępnienia danych. Kontrahent/klient może udostępniać Spółce dane osobowe swoich pracowników/współpracowników wyłącznie w oparciu o legalną podstawę udostępnienia danych. Jeżeli tą przesłanką nie będzie zgoda (ale np. uzasadniony interes administratora danych) Kontrahent/klient powinien analizować z należytą starannością istnienie podstawy prawnej przetwarzania danych. 

2.5. Webinaria 

W przypadku webinariów podstawą przetwarzania danych jest zgoda o następującej treści:  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki Reliability Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 57 informacji marketingowych dotyczących jej usług, na podany adres e-mail a w przypadku dobrowolnego podania numeru telefonu także na ten nr (np. przedstawienie oferty spółki), co łączyć się będzie z przetwarzaniem podanych przeze mnie danych osobowych 

Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale stanowi ekwiwalent zapłaty za udział w płatnym szkoleniu. Zgodę możesz wycofać w każdej w chwili w sposób opisany poniżej. Jeżeli chcesz skorzystać z płatnej formy szkoleń tj. bez wyrażania zgody marketingowej – skontaktuj się z nami: marketing@reliasol.ai. Dane będą przetwarzane w celu przygotowania i przeprowadzenia webinarium (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) rodo tj. realizacja usługi a także w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o udzieloną zgodę (art. 6 ust. lit. a) rodo, realizowanego poprzez wysyłkę mailingu (zob. art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) lub kontakt telefoniczny (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).  

Zgodę możesz wycofać wysyłając takie żądanie na adres e-mail: marketing@reliasol.ai Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu.  

Odbiorcy danych:  

Podmiot świadczący usługi informatyczne: Click meeting w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych – dostepna na: 

https://cdn.clickmeeting.com/homepage/documents/tos/processing_agreement/DPA_CM_SMB_pl.pdf?_ga=2.69975059.2059963435.1617302339-918251821.1617302339

w przypadku webinarów realizowanych z partnerami Administrator danych może zapytać o zgodę na udostępnienie danych od partnerów.  

2.6. Zamówienie dema 

Podstawą przetwarzania danych – na potrzeby prezentacji dema – jest zgoda art. 6 ust. 1 lit. a) rodo. 

Odrębna zgoda pozyskiwana jest na systematyczne wysyłanie materiałów marketingowych – treść zgody:  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki Reliability Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 57 informacji marketingowych jej usługach na podany adres e-mail (np. przedstawienie oferty), co łączyć się będzie z przetwarzaniem podanych przeze mnie danych osobowych. 

2.7. Mailing 

Społka pozyskuje dane w zakresie adresu e-mail ze źródeł publicznie dostępnych w celu marketingu bezpośredniego administratora danych, w tym zapytania o zgodę na przedstawienie oferty.  

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. uzasadniony interes administratora danych związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i pozyskiwaniem klientów, a także – jeżeli zostanie wyrażona odrębna zgoda – w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o udzieloną zgodę (art. 6 ust. lit. a) rodo, realizowanego poprzez wysyłkę mailingu (zob. art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).  

·  2.8. Newsletter 

W przypadku newslettera podstawą przetwarzania danych jest zgoda.  

Podanie adresu e-mail i zaznaczenie „wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu email do celu realizacji marketingu bezpośredniego poprzez newsletter (podstawa: 6 ust. 1 lit. a) rodo w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Zgoda i podanie danych jest dobrowolne. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili wysyłają żądanie na adres e-mail: marketing@reliasol.ai