Platforma RSIMS

Wielofunkcyjna platforma analityki predykcyjnej oraz preskrypcyjnej

Przewiduj awarie, obserwuj stan techniczny maszyn, wyciągaj wnioski z analizy danych, uzyskaj rekomendacje działań korygujących, twórz przejrzyste raporty w jednym miejscu. Autorski silnik analityczny umożliwia wykorzystanie metod uczenia maszynowego bez konieczności programowania oraz znajomości teorii algorytmów. Stale reagujemy na pojawiające się innowacje i trendy, co w połączeniu z naszym gruntownym podejściem naukowym i ciągłym doskonaleniem platformy sprawia, że jest ona zawsze aktualna i innowacyjna.

Przewagą platformy RSIMS jest silnik analityczny

Silnik analityczny służy do tworzenia modeli predykcyjnych i wnioskowania. Wykorzystuje m.in. dane pomiarowe, operacyjne, produkcyjne, dokumentację, systemy monitorowania i wiedzę ekspercką. Informacje zbierane są w dedykowanej bazie. Ważną częścią jest moduł wstępnej obróbki danych adresujący problemy danych (np. braki), transformując je, podnosząc poziom jakości. Silnik analityczny wykorzystuje nowatorskie metody uczenia maszynowego, dostosowane przez RS do zagadnień predykcji i preskrypcji przy utrzymaniu ruchu. Ponad 20 metod uczenia maszynowego tworzy optymalny model, który następnie jest dodawany do biblioteki modeli analitycznych, posiadającej modele wielu typów maszyn (np. turbiny, silniki).

Analiza danych - podejście 3-poziomowe

Analiza danych jest kluczowa dla uzyskania cennych informacji z dostępnych danych. Metoda musi uwzględniać nie tylko ograniczenia źródła danych, dostępną wiedzę ekspercką, ale także kwestie zasobów (czas, pieniądze, zaangażowanie itp.) przeznaczonych na projekt PdM. Dlatego metoda analizy danych RS jest trójpoziomowa — od najprostszego do najbardziej wyrafinowanego, by zwiększać szanse na sukces w ramach znanych ograniczeń.

PRZEKRACZANIE PROGU
Prognozowanie przekroczenia progu używa progów technologicznych (maszyn lub procesów) jako podstawy lub stosuje detekcję anomalii do uzyskania bazowych poziomów progów dla sygnału. Następny krok to model drzewa decyzyjnego walidujący progi i budujący prognozy.

MODELE DEDYKOWANE
Modele dedykowane monitorują stan maszyn (np. wibracje, temperatury), identyfikując znaczące zmiany wskazujące na rozwijającą się awarię. To podejście oparte o wiedzę domenową, fizykę działania i zaawansowaną statystykę.

ZAAWANSOWANA SI
Zaawansowane metody uczenia maszynowego używane są do przewidywania konkretnych zdarzeń wraz z określonym horyzontem czasowym, a wielowymiarowe algorytmy detekcji anomalii wspierają operatora, alarmując o sytuacji odbiegającej od normy i wskazując potencjalną lokalizację odchylenia.

Jedna platforma - wiele możliwości!

Platfroma RSIMS zapewnia pakiet funkcjonalności niezbędnych do wdrożenia strategii Predykcyjnego/Preskrypcyjnego utrzymania ruchu.
Analiza przyczyn awarii
Estymacja czasu życia
Wykrywanie anomalii
Predykcyjne utrzymanie ruchu
Analityka preskryptywna
Optymalizacja procesu

Analiza przyczyn awarii

Możliwość identyfikowania przyczyn zjawisk na podstawie danych

 • możliwość analizy ogromnych zbiorów danych (tysiące czujników),
 • możliwość wykrywania wielopoziomowych i złożonych zależności,
 • wartościowa wiedza i wskazówki dla operatorów i projektantów,
 • połączenie wiedzy eksperckiej z tzw. Data Science,
 • autorskie techniki wstępnej obróbki danych,
 • analiza reguł asocjacyjnych.

Estymacja czasu życia

Długoterminowe planowanie serwisu

 • połączenie zalet klasycznego podejścia statycznego oraz Predictive Maintenance,
 • informacja o szacowanej długości czasu życia maszyny,
 • na bieżąco aktualizowana informacja na podstawie bieżących odczytów czujników,
 • zwiększana wraz z upływem czasu dokładność oszacowań.

Wykrywanie anomalii

Pełna kontrola nad stabilnością procesu

 • wykrywanie wszystkich nietypowych zachowań dla monitorowanego obiektu,
 • informacja o sygnałach skorelowanych z awariami,
 • brak konieczności posiadania danych historycznych oraz dodatkowej wiedzy,
 • autorskie samouczące się, nienadzorowane algorytmy (w tym algorytmy głębokiego uczenia).

Predykcyjne utrzymanie ruchu

Przewiduj i reaguj

 • przewidywanie niepożądanych zdarzeń dla kluczowych maszyn,
 • holistyczne podejście – analiza wszystkich dostępnych danych,
 • algorytmy samouczące się,
 • w pełni skalowalny i zautomatyzowany proces budowania i rekalibracji modeli predykcyjnych,
 • autorskie moduły obróbki danych i generowania modeli predykcyjnych.

Analityka preskryptywna

Wsparcie dla procesu podejmowania decyzji

 • wykorzystanie modeli PdM do sterowania procesem w celu uniknięcia niepożądanych zdarzeń (np. awarii),
 • holistyczne podejście gwarantuje wysoką dokładność i niezawodność modeli,
 • system wspomagania decyzji,
 • rozwiązanie zamkniętej pętli.

Optymalizacja procesu

Powiększaj zyski, minimalizuj wydatki

 • metamodele do symulacji procesów celem znalezienia optymalnego sterowania,
 • uwzględniając stan maszyn, aktualny stan rynku, kary umowne itd.,
 • autorskie algorytmy optymalizacyjne (wersja PSO),
 • maksymalizacja zysków.

Łatwość wdrożenia

- wykorzystanie istniejących sensorów
- łatwa integracja
- budowa modułowa

Łatwość użycia

- intuicyjny panel użytkownika
- wielopoziomowy system powiadomień
- zautomatyzowana rekalibracja modeli

Łatwość skalowania

- biblioteka modeli predykcyjnych
- wdrożenie modułowe
- skalowana architektura obliczeniowa

Łatwość skalowania

- średnia dokładność modeli 96%
- możliwość wprowadzania wiedzy domenowej
- stałe doskonalenie poprzez rekalibrację

Architektura i sposób licencjonowania

System w sieci lokalnej lub w chmurze RS

Własna infrastruktura (on premise)

 • Model subskrypcyjny opłat za użytkowanie oprogramowania – koszty operacyjne OPEX
 • Konieczne inwestycje we własną infrastrukturę IT – inwestycje CAPEX
 • Uruchomienie dostępu do systemu wymaga dedykowanej instalacji oprogramowania
 • Pełna kontrola nad bezpieczeństwem po stronie Klienta
 • Odpowiedzialność za utrzymanie i aktualizację systemu po stronie Klienta
 • Zasoby IT i dane w siedzibie klienta

RSIMS Cloud

 • Model subskrypcyjny opłat za użytkowanie oprogramowania – koszty operacyjne OPEX
 • Brak konieczności inwestycji we własną infrastrukturę
 • Szybkie uruchomienie dostępu do systemu
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniany przez dostawę chmury
 • Odpowiedzialność za utrzymanie i aktualizację systemu po stronie ReliaSol
 • Zasoby IT i dane poza siedzibą klienta
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Sieć lokalna lub chmura ReliaSol

Dedykowane modele predykcyjne do platformy RSIMS

Wyprzedź awarię - wykorzystaj gotowe modele predykcyjne!

Korzyści z wdrożenia platformy RSIMS

Poza zaawansowaniem technicznym, nasze rozwiązania są skoncentrowane na korzyściach ekonomicznych wynikających z redukcji kosztów.

80 %
Minimalizacja liczby awarii
50 %
Minimalizacja liczby nieplanowanych przestojów
30 %
Minimalizacja kosztów utrzymania technicznego
25 %
Zwiększenie zysków z produkcji
> 10 X
Zwrot z inwestycji